volejte Po – Pá 800 050 288 volejte Po – Pá 8:00 - 20:00

Informace o zpracování osobních údajů a poskytnutých souhlasech

Prohlášení zákazníka o seznámení s Poučením o zpracování osobních údajů

Prohlašuji, že v souvislosti s žádostí o poskytnutí spotřebitelského úvěru u společnosti Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 044 55 835 (dále jen „obchodní společnost“) stvrzuji, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”) jsem byl informován obchodní společností, jakožto správcem mých osobních údajů, a byl jsem seznámen se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z GDPR, uvedenými v Poučení o zpracování osobních údajů (dále jen „Poučení“). Současně beru na vědomí, že veškeré informace, které je mi obchodní společnost povinna ve smyslu GDPR poskytnout jsou po celou dobu trvání zpracování mých osobních údajů dostupné na stránkách obchodní společnosti www.faircredit.cz / www.teticka.cz / www.pujckajonatan.cz v sekci Zpracování osobních údajů. Potvrzuji dále, že v důsledku seznámení s obsahem Poučení jsem si vědom svých práv, která v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů mohu vůči obchodní společnosti uplatnit, tedy, že je mi známo, že mohu žádat o informace jaké osobní údaje v souvislosti s mojí osobou obchodní společnost zpracovává, mám právo na vysvětlení, mám právo na přístup a aktualizaci či opravu svých osobních údajů, mohu požadovat po obchodní společnosti výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů, kdy podrobnosti týkající se jednotlivých práv mi byly vysvětleny v Poučení, které je mi po celou dobu trvání zpracování dostupné na webových stránkách www.faircredit.cz / www.teticka.cz / www.pujckajonatan.cz v sekci Zpracování osobních údajů.

Souhlas s užitím údajů z Pozitivního registru REPI

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále jen „Smlouva“) a uzavřením Smlouvy mezi mnou a společností Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, IČO: 04455835 (dále jen „obchodní společnost”), souhlasím s tím, aby obchodní společnost za níže uvedeným účelem zpracovávala mé osobní údaje způsobem a za podmínek uvedených v Informačním memorandu Registru REPI (dále jen „Informační memorandum“). Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je poskytnutí oprávněným uživatelům Registru REPI informace o mé osobě z Pozitivního registru REPI a umožnění vzájemného informování uživatelů Registru REPI. Tento souhlas uděluji na dobu tří (3) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a obchodní společností byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších tří (3) let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl poučen, že udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi obchodní společnost poskytuje. Dále jsem se seznámil s Informačním memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci Registru REPI i pro účely vzájemného informování se uživatelů Registru REPI o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti jejich klientů. Před udělením tohoto souhlasu jsem rovněž byl informován, že aktuální znění Informačního memoranda mohu kdykoli získat na informační lince obchodní společnosti 800 023 055 nebo webových stránkách www.faircredit.cz / www.teticka.cz / www.pujckajonatan.cz, anebo na webových stránkách Registru REPI www.repi.cz.

Marketingový souhlas

V souvislosti s žádostí o poskytnutí spotřebitelského úvěru uděluji obchodní společnosti Fair Credit Czech s.r.o. se sídlem Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, IČO: 044 55 835 (dále jen „obchodní společnost“), jako správci mých osobních údajů souhlas se zpracováním mého jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy za účelem telemarketingu (nabízení zboží a služeb prostřednictvím telefonu) a zasílání obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory zboží a služeb obchodní společnosti obdobné těm, o které jsem obchodní společnost žádal, tedy o telemarketing a obchodní sdělení vztahující se ke spotřebitelským úvěrům a službám, které obchodní společnost poskytuje v souvislosti s nimi. Tento souhlas uděluji na dobu trvání kteréhokoli smluvního vztahu s obchodní společností a dobu dalších deseti (10) let po zániku posledního smluvního vztahu s obchodní společností, nebo dokud svůj souhlas neodvolám. V případě, že nebude smluvní vztah uzavřen, uděluji svůj souhlas na dobu jednoho (1) roku ode dne jeho udělení, nebo dokud svůj souhlas neodvolám. Potvrzuji, že jsem si vědom, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování mého jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy do doby, než jsem souhlas odvolal a také beru na vědomí, že neudělení souhlasu se zpracováním mého jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy nebude mít vliv na případné uzavření vlastní smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru. Dále stvrzuji, že jsem byl informován, že mé jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa mohou být mimo zpracování obchodní společností a jejími obchodními zástupci předávány též třetím osobám, a to za účelem zajištění analýzy nabídky produktů a zajištění šíření obchodních sdělení. Potvrzuji, že jsem si vědom, že mám právo kdykoliv udělený marketingový souhlas odvolat a to jakýmkoliv zvoleným způsobem, ideálně však jedním ze způsobů uvedených v Poučení, tj. vyplněním webového formuláře na webových stránkách www.faircredit.cz / www.teticka.cz / www.pujckajonatan.cz, zasláním e-mailu na adresu info@faircredit.cz / info@teticka.cz / info@pujckajonatan.cz, osobně nebo zasláním písemného odvolání poštou na adresu sídla obchodní společnosti, případně telefonicky na informační lince 800 888 120 (produkt Fajnpůjčka), 800 800 122 (produkt tetička, Jonatán), 800 023 055 (produkt tetička).

Souhlas se zpracováním osobních údajů v Registru REPI

Tímto prohlašuji, že jsem byl informován, že za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů jak společnosti Fair Credit Czech s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha, IČO: 04455835 (dále jen „obchodní společnost”), tak i mých, spočívající v posuzování mojí schopnosti a ochoty, jakožto spotřebitele, plnit své závazky, obchodní společnost zjišťuje a zpracovává moje údaje potřebné k umožnění (a to i opakovaného) posouzení mojí bonity, platební morálky a důvěryhodnosti. V souvislosti s tím jsem byl informován, že obchodní společnost je uživatelem Registru REPI, který provozuje CRIF – Registr platebních informací s.r.o., v jehož rámci jsou moje osobní údaje zpracovávány, a oprávnění uživatelé Registru REPI si je vzájemně poskytují. Potvrzuji, že jsem si vědom, že právním základem pro zpracování mých osobních údajů v Registru REPI jsou (a) oprávněné zájmy uživatelů Registru REPI a (b) můj souhlas se zpracováním osobních údajů v případě poskytnutí uživatelům Registru REPI informace o mé osobě z Pozitivního registru REPI. Beru na vědomí, že veškeré informace týkající se Registru REPI, účasti uživatelů v Registru REPI, zpracování osobních údajů klientů uživatelů v Registru REPI, vzájemného informování uživatelů Registru REPI, jakož i poučení o všech mých právech v souvislosti s Registrem REPI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Registru REPI, jehož aktuální znění je možné získat na informační lince obchodní společnosti 800 023 055 nebo webových stránkách www.faircredit.cz / www.teticka.cz / www.pujckajonatan.cz, anebo na webových stránkách Registru REPI www.repi.cz.

Notifikace k úvěrovým registrům NRKI, BRKI

Tímto prohlašuji, že jsem byl obchodní společností informován, že v souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany zájmu obchodní společnosti na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy obchodní společnost zjišťuje a zpracovává údaje o osobách potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, je obchodní společnost uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. Potvrzuji, že jsem si vědom, že v rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů. Beru na vědomí, že v souvislosti s účastí obchodní společnosti na NRKI o mně obchodní společnost zpracovává, do NRKI poskytuje a z NRKI získává tyto moje osobní údaje: a) identifikační osobní údaje; b) údaje vypovídající o tom, zda mezi mnou a obchodní společností došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu; c) údaje vypovídající o mých finančních závazcích a o plnění těchto závazků z mé strany; d) údaje vypovídající o zajištění mých závazků; e) údaje vypovídající o tom, zda ohledně mně došlo k postoupení pohledávky; f) údaje vypovídající o mojí bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, kterou jsem obchodní společnosti sdělil, nebo které o mně obchodní společnost získala v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu. Beru na vědomí, že tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI. Potvrzuji, že jsem si vědom, že právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) zákonné zmocnění pro zpracování rodného čísla, pokud je to nezbytné pro vymáhání soukromoprávních nároků nebo pro předcházení vzniku nesplácených pohledávek a (d) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či vlastníky klientů. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností věřitelských subjektů a bank v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován jiný než spotřebitelský úvěr, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či vlastníka klientů (právnických osob). Beru na vědomí, že veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací), jehož aktuální znění je možné získat na informační lince obchodní společnosti 800 023 055 nebo webových stránkách www.faircredit.cz / www.teticka.cz / www.pujckajonatan.cz, anebo na webových stránkách NRKI www.cncb.cz.